Info Linka:

0.00,-€ (0) 
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg

Reklamácie

1) Reklamačný poriadok pre obchodných partnerov (ďalej len „odberateľ“) spoločnosti Euro-gsm s. r. o. (ďalej len „Euro-gsm“) popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamovanom tovare, dodávaného spoločnosťou Euro-gsm . Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka voči odberateľovi výrobku. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia ustanoveniami o predaji tovaru v obchode, §612 až §627 Občianskeho zákonníka.

 

2) Záručná doba platná pre všetky výrobky je 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako záruka, napr. článok akumulátora (podlieha bežnému opotrebovaniu).

 

3) Ak sa počas záručnej doby prejavila na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním, alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený, prípadne podľa uváženia spoločnosti Euro-gsm vymenený. Odberateľ má právo túto vadu reklamovať len v mieste, kde si tovar zakúpil. Reklamovaný výrobok musí byť kompletný s príslušenstvom a s originálnym obalom. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektro-rozvodnej sieti, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebovaním, mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo opravou. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie spôsobené pri neodbornej inštalácii, úprave modifikovaním, alebo používaním nesprávnym spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami, či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsahu teplôt od – 25 C až +45 C, batérie od 0 C až +49 C. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie počas prepravy od kupujúceho alebo k nemu.

 

4) Euro-gsm sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručnú opravu) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru. Reklamácia musí obsahovať: zoznam reklamovaného tovaru # konkrétny popis závady # výrobok musí byť kompletný s príslušenstvom a originálnym obalom # doklad o kúpe (faktúra, pokladničný doklad)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať.

 

5) Ak nie sú splnené podmienky záruky, môže byť vybavená nezáručná oprava.Pri prijatí výrobku k nezáručnej oprave vyplní predajca (Euro-gsm) doklad o prevzatí, ktorý musí obsahovať predbežnú cenu opravy so súhlasom a podpisom zákazníka. Na danú opravu aj s menenými súčasťami je záruka 3 mesiace.

 

Kópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku u predajcu.

Kupujúci

Meno a priezvisko *
Ulica a číslo *
Mesto *
PSČ *
Telefón *
E-mail *

Reklamačné údaje

Číslo objednávky *
Reklamovaný tovar *
Popis vady, predmet reklamácie *
Opíšte text z obrázku