Info Linka:

0.00,-€ (0) 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci! Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytlipodrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobnýchúdajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.

Prosíme, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický. Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedkyspracúvania osobných údajov. Spravidla ide o tú spoločnosť, ktorej ste klientom. Prevádzkovateľom osobných údajov je EURO – GSM s.r.o., Hlavná 89/39, 076 31 Viničky, IČO: 46860436 spoločnosť zapísaná v obchodnom registriOS Košice I. oddiel s.r.o. vložka č. 30861/V, e-mail: obchod@eurogsm.sk, tel.: +421 904 505 555. Na spoločnosť môžete obrátiť na telefóne: +421 904 505 555, alebo písomne na emailovej adrese obchod@eurogsm.sk.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie.

Spracúvanie osobných údajov, pojmy ktoré sú so spracúvaním spojené:

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť. Ide o pojmy,ktoré sú definované v príslušných právnych predpisoch, pričom sa ich snažíme pre Vás vysvetliť do zrozumiteľnejšej podoby:

- osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa a pod.,

 - dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, - spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,

- prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,

- sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene,

- účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

- oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby,napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa, - profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad potreba krytia individuálnychrizík,

- cookies – sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako jenapríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov,

- geolokalizačné údaje – údaje o geografickej polohe napríklad mobilného zariadenia alebo počítača,

- sociodemografické údaje – informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie,

- príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,

- produkt – poisťovacie a iné produkty a služby, ktoré ponúkame,

- služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané online a ich podpora.

Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje. Aké osobné údaje spracúvame? Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, atiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli sponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej objednávky, ktorú s nami uzatvárate. Patrí sem napríklad meno a priezvisko, adresa bydliska.Ak podnikáte ako fyzická osoba-podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania. Kontaktné údaje Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

Geolokalizačné údaje

Ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača

Transakčné údaje

Primárne ide o informácie o platbách jednorazových, tak aj pravidelných pri dodaní balíkov.

Účel spracúvania osobných údajov

Pre lepšie pochopenie, na aké účely Vaše osobné údaje používame, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti:

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu

Spracúvanie na základe plnenia právnej povinnosti, ide najmä o nasledujúce právne predpisy – ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie na základe objednávky

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej objednávky. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plneniepríslušnej objednávky. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na plnenie objednávky a jej následnú správu. Beztýchto údajov by sme neboli schopní vystaviť faktúru k objednávke, a archivovať údaje faktúry a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a daňové práva.

 

 

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom spoločnosti EURO – GSM, s.r.o., je informovať Vás o novinkách týkajúcich - nových ponúk, služby a produkty našej firmy, obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej objednávky po uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vaším súhlasom

Spracúvanie na marketingové účely Vaše osobné údaje spracúvame na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti: ponuku produktov Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou emailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvomtelefónneho čísla, prostredníctvom webovej klientskej zóny alebomobilných aplikácií spoločnosti EURO -GSMs.r.o., písomnou formou, či formou telefonického volania, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiťobchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám, výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb EURO – GSM s.r.o. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb. Udelený súhlas na marketingové účely dávate na dobu nasledujúcich 5 rokov, alebo do doby, než súhlas odvoláte. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď telefonicky na +421 904 505 555, alebo písomne e-mailom na adrese obchod@eurogsm.sk, alebo listom EURO - GSMs.r.o., Hlavná 89/39, 076 31 Viničky. Doba uloženia Vašich osobných údajov Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej objednávky, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení obchodného vzťahu a vysporiadania všetkýchzáväzkov plynúcich, či súvisiacich s objednávkou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymipredpismi. Na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania obchodného vzťahu so spoločnosťou po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého obchodného vzťahualebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávaťosobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Získavanie osobných údajov Osobné údaje získavame: priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania objednávky a pri plnení objednávky, pokiaľ na to dáte súhlas alebo ak to vyžadujú právne predpisy, zverejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípedobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajovna marketingové účely, je možné poslať iba v písomnej podobe, a to z toho dôvodu, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Nezabudnite prosím odvolanie poslaťna email: obchod@eurogsm.sk.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na prenosnosť.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.

Právo odvolať súhlas

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobnýchúdajov na dozorný orgán, a to naÚrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by saopakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovanéhouplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady. Telefonicky na +421 904 505 555, písomne e-mailom na adrese: obchod@eurogsm.skalebo listom EURO – GSM s.r.o., Hlavná 89/39, 076 31 Viničky.

Právo na prístup k osobným údajom

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosti v rámci IT služieb.Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenýmisprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavaniamlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Na účely marketingu sú sprístupnené len vtedy, ak ste k tomu dali súhlas. Dodávatelia - Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorýmimáme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašichosobných údajov. Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, spoločnosti zabezpečujúce archiváciu osobných údajov, poskytovatelia tlačových a poštovýchslužieb, advokátske a účtovné kancelárie spoločnosti.

Sprostredkovatelia

Aby sme Vám mohli poskytovať objednávky, posielať balíky v súlade s Vašimi záujmami a požiadavkami, sú Vaše osobné údaje sprístupnené externým sprostredkovateľom, a to v obmedzenom rozsahu a iba tým konkrétnym osobám, ktoré majú Vašu objednávku doručiť – kuriérska služba, v správe a ktorí sa o ňu starajú. Verejnoprávne orgány – EURO – GSM s.r.o., vrátane jej zamestnancov je povinný dodržiavať povinnosť mlčanlivosti. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informáciía osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o nasledovné subjekty: Národná banka Slovenskaa iné orgány dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.Vystavenie prvej kópie podľa je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že: Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, Osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnejzmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aleboosobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. Právo na obmedzenie spracúvania Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: Napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu č. 18, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe: Právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, Spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, Spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Prevádzkovateľaso svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Európsky rámec: Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) Národná legislatíva: Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť: EURO – GSM s.r.o. Hlavná 89/39, 076 31 Viničky, IČO: 46860436 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Košice I. oddiel s.r.o. vložka č. 30861/V, e-mail: obchod@eurogsm.sk, tel.: +421 904 505 555. Na spoločnosť môžete obrátiť na telefóne: +421 904 505 555, alebo písomne na emailovej adrese obchod@eurogsm.sk.