Info Linka:

0.00,-€ (0) 
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg
Acer.jpg
Alcatel.jpg
Astrum.png
Asus.jpg
Belkin.png
BlackBerry-.png
Blue-Star.jpg
Bmw.jpg
Bugatti.jpg
Ferrari.png
Forcell.jpg
Goospery.jpg
Guess.png
Htc.png
Huawei.png
Iphone.jpg
JeLLY-CASE.png
Kisswill.png
Lenovo.png
Lg.jpg
Maxcom.png
Mercury.jpg
Motomo.jpg
Motorola.png
MYMAX.jpg
Nillkin.jpg
Nokia.jpg
Pudini.png
Remax.jpg
Roxfit.jpg
Samsung.jpg
Siemens.png
Sony.jpg
Telone.jpg
Universal.jpg
Usams.jpg
Xiaomi.jpg
ZTE.jpg

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.            Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej resp. rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je EUROGSM, s.r.o., so sídlom Hlavná 89/39, 07631 Viničky, IČO:46860436 , IČ DPH: SK2023626594 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.eurogsm.sk

1.2.            Spoločnosť EUROGSM, s.r.o. realizuje svoju obchodnú činnosť výlučne formou veľkoobchodu, čo znamená, že svoj tovar predáva podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky a do zahraničia za účelom jeho ďalšieho predaja. Z uvedeného vyplýva, že obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré ďalšie súvisiace s podnikaním upravuje Zákon č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník. 


Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: obchod@eurogsm.sk
telefón: 0904 505 555
poštová adresa: Euro-gsm, s.r.o., Hlavná 89/39, 076 31 Viničky

 

 

I. OBCHODNÉ PODMIENKY

 

     Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len dodávateľ) a riadi sa zásadami Zákona č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník v platnom znení.

 

1) Základné informácie

     Internetový obchod je určený pre VO odberateľa, podnikateľské subjekty, tj., právnické i fyzické osoby podnikajúce v SR na základe platných zákonov. Internetový obchod ponúka príslušenstvo pre mobilné telefóny a ďalšie produkty. K produktom po dohode môžu byť v objednávke viazané i služby dodávateľa. Internetový obchod zabezpečuje kompletný proces od ponuky produktu s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po prípadné doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

 

2) Ceny pre odberateľa

     Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v eurách. Spoločnosť EUROGSM, s.r.o. pravidelne aktualizuje svoje ponukové cenníky, ktoré sú k dispozícii registrovaným klientom.   Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Prípadné zľavy si kupujúci nastavuje sám podľa množstevných rabatov nastavených v cenníku, resp. podľa osobitnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky.

Ceny pre odberateľov sú uvádzané vrátane DPH.

 

3) Objednávka - platnosť, stavy, zrušenie

     Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb i o prípadných ďalších poplatkoch. Po odoslaní objednávky kupujúcim je táto objednávka záväzná!! Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky i o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia. Kupujúci sa môže informovať u dodávateľa.

 

PRACOVNÁ DOBA ODBYTU:

Pondelok - Piatok; 08:30 hod. - 15:00 hod.

 

4) Spôsoby platby za tovar

     Pre úhradu objednaného tovaru je k dispozícii nasledujúci spôsob platby: 

Dobierka - kupujúci platí v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky. 

Prevodom na bankový účet:Číslo účtu:  IBAN: SK1202000000003075526254           
                                                           BIC – SWIFT kód: SUBASKBX            

 

5) Objednávka - podmienky pre dodanie tovaru

      Okrem základnej podmienky, ktorou je dostupnosť tovaru na sklade internetového obchodu, sa ďalšie podmienky líšia podľa zvoleného spôsobu platby: 

Platba dobierkou - podmienkou pre dodanie je odoslanie objednávky s úplnými a pravdivými údaji, ako aj UVEDENÝ TELEFONICKÝ KONTAKT. Bez uvedenia kompletných a pravdivých údajov pre doručenie bude objednávka zrušená.

 

6) Dodanie tovaru

     Tovar je dodaný kuriérskou prepravnou službou spravidla do 3 pracovných dní od objednania. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho stav a množstvo bez zbytočného odkladu ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie (pretlačenie, roztrhnutie a pod.) prepravného balenia alebo neúplnosť zásielky, musí požadovať od doručovateľa okamžité spísanie zápisu o poškodení alebo neúplnosti zásielky a bez tohoto zápisu nesmie kupujúci zásielku prevziať. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, pokiaľ je zo stavu jej poškodenia zrejmé, že dodaný tovar nemôže riadne plniť svoju funkciu.

 

7) Prepravné poplatky

Pri doručení kuriérom: 4,99 EUR s DPH

Pri objednávkach:

do 70 EUR s DPH: 4,99 € s DPH

nad 70 EUR s DPH: bez poplatku za prepravné

 

8) Doklady

      Kupujúci obdrží pri každej dodávke tovaru daňový doklad. K niektorým výrobkom, ku ktorým výrobca poskytuje záručný list bude tento súčasťou dodávky.

 

9) Vrátenie tovaru

     Spoločnosť EUROGSM, s.r.o. poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. I v tejto oblasti sa striktne držíme ustanovení Obchodného zákonníka, ktorý nestanovuje konkrétnu dĺžku záručnej doby. Jej určenie je ponechané na zmluvnej voľností predávajúceho a kupujúceho. Pri stanovení dĺžky záručnej doby kopírujeme dĺžku záručnej doby jednotlivých výrobcov. Môže byť od 6 mesiacov až do 24 mesiacov. Nakoľko sa jedná o špecifický tovar - náhradné diely do mobilných telefónov. Základnou podmienkou uznania prípadnej reklamácie funkčnosti a kvality tovaru je skutočnosť, že montáž a s tým spojenú servisnú činnosť vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy toho, ktorého zariadenia.


10) Záverečné ustanovenie
Otázky, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnou legislatívnou úpravou. Predovšetkým príslušnými ustanovením Zák. č. 513/91 Zb, v neskoršom znení - Obchodný zákonník.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob , miesto reklamácie a postup pri riešení prípadných reklamácii. Pri reklamácii sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom a za dodržania príslušných zákonných noriem Nakoľko spoločnosť EUROGSM, s.r.o. realizuje obchodnú činnosť výlučne v rámci veľkoobchodu, prípadné nároky na zodpovednosť za vady sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nie podľa Občianskeho zákonníka, resp. Zákona na ochranu spotrebiteľa.

2. Podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, v záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník nestanovuje, jej určenie sa ponecháva na zmluvné voľnosti predávajúceho a kupujúceho. Spoločnosť EUROGSM, s.r.o. striktne kopíruje dĺžku záručnej doby, ktorú si stanovujú jednotliví výrobcovia resp. subdodávatelia Dĺžka záručnej doby našej spoločnosti je od 6 do 24 mesiacov. Každý klient by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

3. Reklamácie sa vzťahujú na preukázateľné funkčné chyby spôsobené výrobnou chybou, zistené po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v súladu s jeho určením. Základnou podmienkou pre uznanie prípadnej reklamácie funkčnosti a kvality tovaru je skutočnosť, že montáž a s tým spojenú a servisnú činnosť vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy toho, ktorého zariadenia.

4. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené servisným technikom, resp. užívateľom počas používania tovaru neodborným zásahom, mechanickým poškodením, alebo ak zariadenie nebolo prevádzkované v štandardných prevádzkových podmienkach, zlé elektrické zapojenie, nesprávne diagnostikovaná chyba, neodstránenie pôvodnej chyby, pre ktorú došlo k poruche zariadenia a v dôsledku pretrvávajúcej chyby dôjde k poškodeniu nového náhradného dielu.

5. Je neprípustné, aby konečný spotrebiteľ uplatňoval reklamáciu priamo u spoločnosti EUROGSM, s.r.o. A to ani v prípade, že tovar - náhradný diel spotrebiteľ kúpil u inej obchodnej spoločnosti pre vlastnú potrebu, nakoľko ani tento postup neruší povinnosť, že spotrebiteľ musí reklamáciu v prvej rade uplatniť u servisného technika (osoba odborne pripravená a spôsobilá ), ktorý realizoval opravu jeho zariadenia, a ktorý na mieste môže odborne posúdiť vzniknutú situáciu a na základe zistenej situácie vypracuje svoje stanovisko, ktoré zahrnie do montážneho resp. opravného listu, ktorý už vystavil pri ukončení príslušnej opravy.

6. Reklamovaný tovar musí byť fyzicky dodaný spoločnosti EUROGSM, s.r.o. spolu s reklamačným protokolom na posúdenie oprávnenosti reklamácie. V prípade, že nedokážeme relevantne posúdiť uplatňovanú reklamáciu bude tovar neodkladne postúpený na vyjadrenie výrobcovi, resp. subdodávateľovi. Celý proces reklamácie by nemal presiahnuť 30 dní.

7. Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia príslušnou legislatívnou úpravou, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník.

 

12) Záverečné ustanovenia

     Uvedené "Všeobecné obchodné podmienky" sú platné od 1.1.2016 do vydania nových a súhlas s ich znením je podmienkou pre použitie internetového obchodu kupujúcim. Jednotlivé články týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné nezávisle na sebe, neplatnosť jedného článku nespôsobí neplatnosť celých obchodných podmienok.

 

II. VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

 

     Veľkoobchodné podmienky sú platné pre registrovaných obchodných partnerov. 

Objednávky je možné zasielať: predovšetkým cez webovú stránku, prípadne e-mailom.

Spôsob odberu tovaru: zásielkovou službou, osobný (iba registrovaný veľkoodberatelia)